СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 19, 2018 – Най-превежданите БГ автори. `2018

 

Аксиния Михайлова, Човешка милост

Aksinia Mihaylova, A Human Grace

Алек Попов, ВАЛСЪТ НА СЛУГИНЧЕТАТА

Alek Popov, THE SERVANT GIRLS’ WALTZ

Александър Секулов, В края на историята

Alexander Sekulov, At the End of History

Ангел Игов, НЕПРАВОМЕРНА НОСТАЛГИЯ

Angel Igov, UNAUTHORISED NOSTALGIA

ВБВ, Нищо не стига за всички

VBV, Nothing is Ever Enough

Владимир Зарев, ПЪРВОТО И НАЙ-ВАЖНО НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ПРАВИ ЧОВЕК, КОГАТО СЕ ДАВИ, ТОВА Е ДА ДЪРЖИ ГЛАВАТА СИ НАД ВОДАТА

Vladimir Zarev, THE FIRST AND MOST IMPORTANT THING A MAN HAS TO DO WHEN HE IS DROWNING IS TO KEEP HIS HEAD ABOVE THE WATER

Владислав Христов, . . . японците имат специална дума

Vladislav Hristov, . . . the Japanese have a special word…

Георги Господинов, Лични ангели вън от йерархията…

Georgi Gospodinov, Personal Angels, Outside the Hierarchy…

Деян Енев, Коледен разказ

Deyan Enev, A Christmas Carol

Димитър Коцев – Шошо, ДЪХ

Dimitar Kotsev – Shosho, BREATH

Елена Алексиева, Птиците

Elena Alexieva, Birds

Емил Андреев, „Записите на Преподавателя ПИ“

Emil Andreev, “Professor Pi ’s Records”

Емил Тонев, Видове

Emil Tonev, Types

Емилия Дворянова, Ар нуво и леля Ефросина

Emilia Dvorianova, ART NOUVEAU AND AUNT EPHROSINA

Здравка Евтимова, ЛЮДА

Zdravka Evtimova, LYUDA

Иван Димитров, Метастих

Ivan Dimitrov, Metaverse

Иван Ланджев, Възхвала на една пещера

Ivan Lanjev, An Ode to a Cave

Иван Христов, Акации

Ivan Hristov, Acacia

Ирена Иванова, Термити

Irena Ivanova, Termites

Калин Терзийски, ПЪЛНАЧИТЕ

Kalin Terziyski, THE FILLERS

Камелия Спасова, Скалите на Варвара…

Kamelia Spassova, The Cliffs of Varvara…

Кристин Димитрова, ПОГОВОРИ С МЕН

Kristin Dimitrova, TALK TO ME

Кристина Димитрова, На гости при Залмоксис

Kristina Dimitrova, Staying with Zalmoxis

Людмил Станев, МУЗИКА НА ЖИВО

Ludmil Stanev, Live music

Манол Глишев, Невидим университет

Manol Glishev, Unseen University

Марица Колчева, защото Бог чува какво си мислиш

Marica Kolcheva, because God can hear what you are thinking

Мария Калинова, Жътварска песен

Maria Kalinova, Harvest Song

Момчил Николов, „Корабът на неизвестността“

Momchil Nikolov, “The ship of unknown”

Момчил Цонев, К |–| И Г А

Momchil Tsonev, B()()K

Оля Стоянова, Казвам се Марко, Чужд език

Olya Stoyanova, My Name is Marco, Foreign Language

Росен Карамфилов, Роза: начало

Rosen Karamfilov, Rose: beginning

Румен Баросов, . . . събуди се

Roumen Barrosov, . . . he woke up

Стефан Иванов, думи написани върху листчета

Stefan Ivanov, words written on bits of paper

Теодора Димова, „1945“

Theodora Dimova, “1945” (One chapter of the new work title)

Христо Карастоянов, Сънищата на излишния човек

Hristo Karastoyanov, Dreams of the Redundant

Ясен Атанасов, Свят за изпиване

Yassen Atanassov, A World To Drink Down